top of page

STORE POLICY

Communicatie

 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

 

 

 Cookies

 

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

 

​Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

 

 

Doeleinden

 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

 

 

Derden

 

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

 

 

Veranderingen

 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

 

 

Keuzes voor persoonsgegevens

 

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

 

 

 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

 

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

 

 

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

 

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

 

 

 

Cookies uitzetten

 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

 

 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

Melanated Outstanding Beauty 

 

melanated.o.beauty@gmail.com

 

 

1. Algemeen

 

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Melanated Outstanding Beauty en een cliënt waarop Melanated Outstanding Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 

2. Inspanningen beauty salon

 

1.  Melanated Outstanding Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

 

3. Melanated Outstanding Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

4. Melanated Outstanding Beauty zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

 

3. Afspraken

 

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Melanated Outstanding Beauty melden.

 

2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Melanated Outstanding Beauty het volledige honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

 

3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.

 

4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

 

5. Melanated Outstanding Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk vermelden aan de cliënt.

 

6. Melanated Outstanding Beauty behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

7. Melanated Outstanding Beauty zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

8. Melanated Outstanding Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

 

9. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

10. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Melanated Outstanding Beauty verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 

4. Betaling

 

  1. Melanated Outstanding Beauty vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

 

2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% btw.

 

3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 

4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

 

 

5. Aansprakelijkheid

 

  1. Melanated Outstanding Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Melanated Outstanding Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

 

  1. Melanated Outstanding Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

 

6. Klachten

 

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Melanated Outstanding Beauty 

 

2. Melanated Outstanding Beauty moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

 

3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Melanated Outstanding Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 

4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Melanated Outstanding Beauty het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

 

5. Indien Melanated Outstanding Beauty en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

 

7. Garantie

 

  1. Melanated Outstanding Beauty geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.

 

2. Deze garantie vervalt indien, indien:

 

3 • De cliënt op de hoogte is gebracht door Melanated Outstanding Beauty over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

 

• De cliënt andere producten dan door Melanated Outstanding Beauty geadviseerde producten heeft gebruikt;

 

• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

 

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

 

• De cliënt de producten niet volgens het advies van Melanated Outstanding Beauty heeft gebruikt;

 

• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

 Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

 

 

 

8. Beschadiging en/of diefstal

 

  1. Melanated Outstanding Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

 

  1. Melanated Outstanding Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 

 

9. Behoorlijk gedrag

 

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

 

2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Melanated Outstanding Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 

3. Indien de cliënt op enige locatie onbehoorlijk gedrag vertoont wordt de afspraak geannuleerd en Melanated Outstanding Beauty bevoegd de locatie te verlaten. Hierbij worden de gemaakte onkosten en behandeling doorberekend aan de cliënt en komt de garantie op een behandeling of product te vervallen.

 

4. Er wordt van de cliënten verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels.

 

 

 

10. Recht

 

1. Op elke overeenkomst tussen Melanated Outstanding Beauty en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.

 

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Melanated Outstanding Beauty en zijn ook in de salon beschikbaar.

 

3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

 

 

11. Geheimhouding

 

  1. Melanated Outstanding Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

 

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Melanated Outstanding Beauty verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

bottom of page